Web používá k poskytování služeb a v souladu s informacemi obsaženými v Zásadách ochrany osobních údajů soubory cookie. Podmínky pro ukládání nebo přístup k souborům cookie můžete určit ve svém prohlížeči.
×
  » Katalog » Všeobecné podmínky
Změň stát
Store Logo
Tvůj účet
Sign In
 
Zapomenuté heslo?
Kalkulačka cen
Knihy
Knihy - brožovaná vazbaKnihy - pevná vazbaLeporelá - brožovaná vazbaLeporelá - pevná vazbaBrožuryWire-OBarevná ořízka CMYKKnižní boxy
Pomoc s projekty
Šablona pro vytvoření obálkyISBN Generátor čárových kódů
Košík
0 předmětů
Kontakt
Informace
Rychlé doručení až k vám

Všeobecné podmínky

HEADING_TITLE

1. Obecné - Rozsah smluv

Následující obchodní podmínky platí pro všechny obchodní vztahy společnosti PRINT GROUP sro Adresa provozu:
ul. Cukrowa 22, 71-004 Szczecin, Polsko, Registrační soud:
Sad Rejonowy w Szczecinie
VII Ekonomické oddělení národního soudního rejstříku Čj.
KRS Nr: 0000289351,
dále označený jako dodavatel, prostřednictvím webových stránek www.booksfactory.cz. Zákazníky ve smyslu obchodních podmínek jsou jak spotřebitel, tak podnikatel. Odchylné, odporující se nebo doplňující všeobecné obchodní podmínky, i když jsou jim známy, nejsou nedílnou součástí smlouvy, pokud jejich platnost není výslovně potvrzena. V každém případě je relevantní platné znění uzavření smlouvy.

 

2. Uzavření smlouvy

1. Registrace do systému Print Group je potvrzením seznámení se s aktuálními pravidly, aktualizovanými na webové stránce a akceptováním formy jejich změn a aktualizací, které budou prováděny nejpozději do konce kalendářního měsíce. Aktualizace vstupují v platnost do 7 dnů od jejich oznámení, pokud zákazník písemně neinformuje o neakceptování změn.

2. Zadání osobních údajů a kliknutí na tlačítko „Potvrdit objednávku“ v posledním kroku procesu zadávání objednávky se považuje jako závazná objednávka položek v nákupním košíku. Potvrzení o přijetí objednávky je zákazníkovi odesláno ihned po odeslání objednávky e-mailem. Toto potvrzení informuje zákazníka, že jeho objednávka byla přijata na www.booksfactory.cz.
www.booksfactory.cz akceptuje objednávku zákazníka a kupní smlouva se tím považuje za uzavřenou. S potvrzením o přijetí zákazník obdrží všechny relevantní informace o zákazníkovi pro svou evidenci. Pokud od nás neobdržíte potvrzení objednávky do 2 týdnů, vaše objednávka již není závazná.

3. Při objednávkách s distribucí třetí osobě je objednatelem objednatel. Pokud je distribuce třetí straně v jejich prospěch nebo pokud příjemce distribuce tvrdí, že má prospěch z dalšího využívání distribuce, pak zákazník a příjemce distribuce jsou oba zákazníci. Zadáním takové objednávky zákazník tiše prohlašuje, že k tomu má předchozí souhlas.

4. Objednáváte-li jménem třetí strany, ať už použijete své jméno nebo jméno třetí strany, bude se s příjemcem objednávky a faktury zacházet jako s jedním společným zákazníkem. Zpětná změna účtu po vystavení účetní faktury na žádost objednatele z účtu jiného příjemce znamená tichý příslib záruky nebo kumulovaný závazek. Touto objednávkou se klient tiše zaručuje, že souhlas dává ten, kdo obdrží fakturu.

5. Tiskové zakázky, které zjevně porušují ústavu Polské republiky nebo základní etické hodnoty, se nevyřizují.

6. Pro zahraničí se smlouvy uzavírají výlučně v anglickém jazyce.

 

3. Lhůty k dokončení a podmínky dodání objednávek

1. Termíny realizace objednávek na jednotlivé produkty uvedené přímo na stránce u daného zboží jsou orientační. Jejich překročení nezakládá nárok na žádné nároky, pokuty nebo kompenzaci. Termíny realizace objednávky závisí na aktuálním vytížení výroby.

2. Dodavatel neručí za dodržení nezávazných termínů dokončení a nezávazných termínů dodání. V případě nedodržení termínů dodání, které byly dodavatelem výslovně uznány za závazné, je kompenzační povinnost omezena na hodnotu objednávky; další reklamace jsou vyloučeny, pokud nedodržení dodací lhůty uznané za závazné nebylo založeno na úmyslném jednání nebo hrubé nedbalosti dodavatele nebo zákonného zástupce nebo asistenta dodavatele.

3. Dodací lhůta se automaticky prodlouží ve všech případech vyšší moci, pokud bude překážka existovat. Pojem vyšší moc zahrnuje zejména stávky a provozní poruchy – zejména poruchy v datových spojeních – pokud tyto překážky mají prokazatelný podstatný vliv na dodací lhůty. To platí i tehdy, pokud se překážky vyskytnou u některého ze smluvních partnerů dodavatele. Dodavatel rovněž nenese odpovědnost za výše uvedené okolnosti, pokud je prodlení způsobeno již existující překážkou.

4. Jelikož Booksfactory.cz neprodává materiální předměty, nikdy nám nedojde sklad a budeme schopni dodat vždy. Pokud jsou dodávky zpožděny v rozporu s dodacími lhůtami uvedenými na naší webové stránce Booksfactory.cz

bude vás okamžitě kontaktovat.

5. Print Group si z technických důvodů vyhrazuje právo realizovat neúplné nebo překročené objednávky, které budou realizovány v rozsahu +/-4%, nejvýše však rozdíl 20 kopií (plus nebo minus). Obě neúplné nebo překročené objednávky se považují za uzavřené a realizované při zachování kvantitativních rozdílů uvedených výše a při zohlednění těchto rozdílů v prodejním dokladu.

6. Případný přeplatek nebo nedoplatek se zohlední při další platbě.

 

4. Platba

1. Ceny uvedené na webové stránce platí s tím, že údaje o objednávce zákazníka zůstávají nezměněny.

2. Musí-li být zásilka položek odeslána znovu z důvodu vady nebo přání zákazníka, nese náklady s tím spojené zákazník. Pokud objednatel uvede nesprávné DIČ a dodávka je považována za osvobozenou od daně, o které zhotovitel nemohl při vynaložení přiměřené péče očekávané od běžného podnikatele očekávat, že ji identifikuje, vzniká objednateli ušlý daňový dluh. Je-li odběratelem firma se sídlem v zemi mimo EU, faktura bude zpracována bez potvrzení o dani z obratu.

3. Dodatečné náklady na balení, dopravu, poštovné a jiné náklady na dopravu jsou uvedeny v ceníku. Náklady na změnu dat, testovací výtisky a podobné přípravné práce, které vytvoří zákazník, budou účtovány ve výši 20,00 EUR za hodinu.

4. Při realizaci objednávek označených jako urychlené, urgentní nebo expresní, kde se požadovaný termín liší od standardu, si Print Group účtuje příplatek dle aktuálního ceníku, případně dohodnutý objednatelem s obchodním zástupcem.

5. Uvedené platební lhůty platí pro zákazníka.

6. Platné jsou ceny v době zadání objednávky. Nevyskytnou se žádné speciální reklamní nabídky.

7. Všechny objednávky budou realizovány poté, co dodavatel obdrží celou částku.

8. Následné změny, tedy po přijetí naší objednávky, budou zákazníkovi fakturovány. Za změnu objednávky bude považována i každá změna údajů obchodní objednávky (příjemce faktury, adresa doručení, typ zásilky, způsob platby apod.). Změny na žádost zákazníka nebo opravy adres doručovatelskou službou (nesprávné nebo neúplné uvedení adresy) budou zpoplatněny paušálním poplatkem 10,00 EUR.

9. Print Group si vyhrazuje právo prodat nebo převést pohledávky za služby poskytnuté subjektem zapojeným do odkupování pohledávek.

10. V případě nedoplatku nad 7 dní jsou pohledávky automaticky převedeny oddělení vymáhání pohledávek, které zahájí vymáhací řízení. Po zahájení inkasního řízení zákazník akceptuje a souhlasí s tím, že mu vzniknou dodatečné náklady související s tímto postupem a sankční sazba ve výši dvojnásobku zákonného úroku, účtovaná za každý den prodlení. Náklady na vymáhání budou vždy stanoveny v závislosti na formě vymáhání a provedených činnostech v souladu s náklady, které vzniknou společnosti Print Group.

 

5. Záruka, Zákaznický servis

1. Zákazník je v každém případě povinen zkontrolovat dodané údaje ihned po jejich přijetí, aby se zajistil soulad se smlouvou. Totéž platí pro předchozí a průběžně opravené údaje.

2. Zjevné vady nám zákazník (podnikatel) oznámí písemně ve lhůtě do jednoho týdne od převzetí zásilky prostřednictvím reklamačního formuláře, jinak je uplatnění záruky vyloučeno. K dodržení časového limitu stačí včasné odeslání. Skryté vady, které zákazník nezjistil při bezprostřední kontrole při dodání zboží, oznámí písemně do 4 týdnů od doby odeslání produktů.

3. V případě oprávněné reklamace mají spotřebitelé na výběr buď odstranění vad, nebo výměnu zboží. Zákazníkem zvolené doplňkové plnění jsme oprávněni odmítnout, pokud je to možné jen s neúměrnými náklady a je-li možný jiný druh doplňkového plnění, aniž by tím došlo k podstatné nevýhodě objednatele. Zpočátku firmám garantujeme, že dle vlastního uvážení opravíme nebo vyměníme vadné zboží. Doplňkové plnění zůstává v každém případě omezeno v rozsahu hodnoty objednávky. Totéž platí v případě oprávněného nároku na opravu nebo výměnu. V případě, že náprava vady nebude provedena nebo nebude úspěšná, zákazník odstoupí od smlouvy. Odpovědnost za následné škody je vyloučena.

4. Zjištění vad pouze na části dodaného zboží neopravňuje zákazníka k reklamaci celé objednávky.

5. Za odchylky ve složení materiálů ručí dodavatel jen do výše vlastní pohledávky vůči svému subdodavateli. Dodavatel je v takovém případě zbaven odpovědnosti, pokud svou pohledávku vůči subdodavateli přenese na objednatele. Dodavatel se pak stává ručitelem do té doby, než jsou nároky vůči subdodavateli v prodlení s dodavatelem nebo takové nároky nelze vymáhat.

6. Pokud údaje poskytnuté zákazníkem neodpovídají požadavkům Booksfactory.cz, použijí se pokyny uvedené v části "Požadavky na tisk".

7. Pokud klient ani po naší výzvě neposkytl pokyny k tisku a neakceptoval námi vytvořené zkušební vzorky, jsme zbaveni odpovědnosti. Stížnosti v této souvislosti nebudou akceptovány.

8. Nadměrné nebo nedostatečné objednávky v rámci 10% objednaného množství musí být akceptovány.

9. Zákaznický servis: Můžete nás kontaktovat telefonicky od pondělí do pátku od 9:00 do 17:00, Telefon: +48 91 812-43-49 interní 28 , Fax: +48 91 812-43-49 interní 30, E- mail: info@booksfactory.cz Prosíme o trpělivost, pokud se s námi nemůžete ihned spojit z důvodu vysokého telefonického vytížení. Vždy nás můžete kontaktovat e-mailem.

 

6. Odpovědnost za škodu

1. Pokud dodavatel odešle zboží na jiné místo, než je dodací adresa určená objednatelem, riziko přechází na objednatele, když dodavatel odevzdá zboží spediční společnosti, přepravci atd., k odeslání určeným osobám nebo firmám. To neplatí, je-li zákazník konečný uživatel.

2. Nároky zákazníka na zaplacení náhrady škody jsou podle následujících pravidel vyloučeny. Nastávají tehdy, byla-li škoda způsobena úmyslně nebo způsobena hrubou nedbalostí. To platí i pro lehkou nedbalost při porušení povinností ze strany našich zmocněnců.

3. Výše uvedený požadavek na prohlášení o škodě neplatí, pokud jsme z nedbalosti porušili základní smluvní povinnost; naše povinnost nahradit škodu je však v takovém případě omezena na smluvně typickou předvídatelnou škodu. Dodavatel zejména neodpovídá za ztrátu potenciálních obchodních zisků nebo potenciálních úspor. To platí i pro všechny škody způsobené našimi zaměstnanci, zástupci nebo postupníky. Jakmile je věc předána speditérovi, přepravci nebo poště, nejpozději však při jejím odchodu z prostor naší společnosti, nese riziko za věc zákazník, není-li spotřebitelem. Přenos rizika na zákazníka se uskutečňuje i poštovní zásilkou nebo doručením zdarma, pokud zákazník není spotřebitelem. Každou dodávku, při které je viditelné vnější poškození, by měl zákazník převzít až po obdržení potvrzení o škodě od speditéra nebo přepravce. Neučiní-li tak, všechny nároky na náhradu škody propadají.

4. Se všemi originály, které nám předáte, se bude zacházet opatrně. V případě jejich poškození nebo ztráty neseme zodpovědnost jen do výše hodnoty suroviny. Všechny další požadavky jakéhokoli druhu jsou vyloučeny.

5. Objednávka kontroly dat: V objednávce pro kontrolu dat zkontrolujeme vaše tisková data s ohledem na rozlišení, spadávku, formát dat a vložení písma. Ke každému produktu si můžete objednat i tuto dodatečnou možnost. Neručíme za pravopisné a typografické chyby, reprodukci barev nebo problémy, které se mohou vyskytnout při překročení maximální šířky 300 % barvy. V zásadě se také nekontrolují nastavení tisku a poloha skládání, protože v tomto případě může jít mimořádně důležité úvahy o designu.

 

7. Majetek

Tisky a elektronické publikace jsou vytvářeny na základě obsahových specifikací zákazníka. Z tohoto důvodu zákazník ručí Booksfactory.cz že má bez výhrad nárok na použití, šíření a oběh všech přenášených souborů včetně textů a obrazového materiálu. Zákazník dále odpovídá, že na jím objednaný tisk se nevztahují obchodní patentová práva nebo autorská práva třetích osob a že obsah nebude porušovat žádné právní předpisy a zákony.

 

8. Právní upozornění a reklama

1. V závislosti smlouvy můžeme se souhlasem zákazníka inzerovat produkty vytvořené nebo zpracované pro naše zákazníky. Klient může souhlas odmítnout, má-li relevantní důvody zájmu.

2. Vyhrazujeme si právo, i bez výslovného souhlasu objednatele, zasílat dotisky objednávek jako ukázky kvality třetím stranám.

 

9. Přenos a archivace tiskových údajů

Pokud objednavatel a zákazník přenáší tisková data, bez ohledu na použitý způsob a zejména v případě elektronického přenosu tiskových dat a výměny datových nosičů, nenese dodavatel žádnou zodpovědnost za přenos nebo úschovu tiskových dat. Údaje o tisku nebudou dodavatelem archivovány. Dodavatel nebude platit žádnou kompenzaci za ztracené údaje a bude-li potřebné údaje vyhledat nebo reprodukovat, bude to povinností zákazníka.

 

10. Ochrana dat

1. Dodavatel je povinen Vás jako zákazníka podrobně informovat o druhu, rozsahu a účelu shromažďování, zpracování a používání osobních údajů, které jsou nezbytné k vyřízení objednávky, jakož io Vašem právu namítat proti používání vašeho anonymního uživatelského profilu. S vašimi údaji uloženými v našich prostorách bude zacházet důvěrně a budou poskytnuty našim partnerským firmám pouze tehdy, když to bude nutné k provedení vaší objednávky. Vaše údaje nebudou poskytnuty jiným společnostem, které nepatří do naší obchodní skupiny, za účelem inzerce nebo studií trhu.

2. Zákazník výslovně souhlasí se shromažďováním, zpracováním a používáním svých osobních údajů. Souhlas s ukládáním a konkrétním zpracováním svých údajů může kdykoli odvolat písemně nebo zasláním e-mailu na adresu info@booksfactory.cz. To bude znamenat úplné vymazání jeho profilu z naší databáze.

 

11. Rozhodné právo, místo plnění, místo soudní příslušnosti

1. Platí zákony Polské republiky, pokud platnost polského zákona není v rozporu s povinnými předpisy.

2. Ustanovení VZN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se neuplatňují.

3. Při dohodách s podnikateli, právnickými osobami podle veřejného práva nebo samostatnými majetky podle veřejného práva je výhradním místem plnění a soudní pravomocí sídlo dodavatele (Štětín).

4. Pokud soukromý koncový spotřebitel nemá bydliště v Evropské unii, je místem soudní příslušnosti naše právní bydliště.

5. Na transakce s koncovými spotřebiteli v rámci Evropské unie se mohou vztahovat i zákony místa bydliště konečného spotřebitele, pokud se jednoznačně upravují předpisy týkající se spotřebitelského práva.

6. V případě nesrovnalostí mezi jazykovými verzemi má přednost polská verze Všeobecných obchodních podmínek.

7. Spory se řídí výhradně polským právem. V záležitostech, na které se nevztahují Všeobecné obchodní podmínky, se použijí příslušná právní ustanovení polského práva.

 

12. Autorské právo

Všechny zprávy, grafika a vzhled webové stránky dodavatele slouží výhradně k informování našich zákazníků. Používá se na vlastní zodpovědnost. Veškeré údaje v něm obsažené jsou chráněny autorským právem; kopírování a tisk celé webové stránky je povoleno pouze za účelem zadání objednávky u naší společnosti. Každý úkon zpracování, kopírování, šíření nebo veřejného vystavení přesahuje obvyklé využití a představuje přestupek proti autorskému zákonu, který bude trestně stíhán s požadavkem na náhradu škody. Všechny ostatní citované ochranné známky, názvy produktů a společností, jakož i jejich loga na naší webové stránce jsou výhradním vlastnictvím příslušných vlastníků. Všechna práva jsou vyhrazena.

 

13. Impressum/Informace o poskytovateli

PRINT GROUP sro
Adresa společnosti: 71-004 Szczecin, ul. Cukrowa 22
Registrační soud:
Sąd Rejonowy w Szczecinie
VII Obchodní oddělení Národního soudního rejstříku
KRS č.: 0000289351
Daňové identifikační číslo: PL 8522520116

Continue